Συνάντηση Σωματείων Α/Π και εκλογές ΕΑΠ 2021

Η ΕΛΑΟ εξέδωσε σήμερα και κοινοποίησε στα μέλη της την πρόσκληση για τις συναντήσεις με τα σωματεία και τις εκλογές των  Επιτροπών Αεραθλημάτων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις αρχές Μαρτίου, πριν από την ΓΣ και τις εκλογές της ΕΛΑΟ που θα γίνουν στα τέλη Μαρτίου.

Παρακάτω δίδονται αναλυτικές πληροφορίες , υπό την μορφή συχνών ερωτήσεων:


Που θα γίνει η συνεδρίαση της Επιτροπής Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς-ΕΑΠ;


Η συνεδρίαση της  ΕΑΠ με τα σωματεία που καλλιεργούν Α/Π και πληρούν τις προδιαγραφές του αθλητικού νόμου, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Μαρτίου 2021 και ώρες 13:30 – 15:00 στην αίθουσα της Αερ. Αθηνών στο Αεραθλητικό  Κέντρο  Αθηνών,  που  βρίσκεται  στην  Αεροπορική  Βάση  Δεκελείας


Ποια θα είναι τα θέματα την συνεδρίασης;


Τα θέματα της συνεδρίασης είναι:

-Απολογισμός της δραστηριότητας της Επιτροπής Α/Π 2017-2020

-Προγραμματισμός αγώνων 2021

-Διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέας Επιτροπής Α/Π , των 5 τακτικών και έως 3 αναπληρωματικών μελών της, με θητεία έως το 2024.


Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και υποβολής υποψηφιοτήτων;


Δικαίωμα  συμμετοχής  στην συνεδρίαση και  υποβολής  υποψηφιοτήτων  για την νέα ΕΑΠ έχουν τα 16  αθλητικά  σωματεία της ΕΛΑΟ που καλλιεργούν το Α/Π, πληρούν  σωρευτικά τις προϋποθέσεις  του  καταστατικού της ΕΛΑΟ -ως προς τα προσόντα των υποψηφίων, τις  προβλέψεις  του  αθλητικού  νόμου -ως προς την επαρκή αθλητική δραστηριότητα κατά την τελευταία 3ετία και  είναι  εγγεγραμμένα  στο  ηλεκτρονικό μητρώο  αθλητικών  σωματείων  που  τηρείται  από  την  ΓΓΑ.


Ποιους μπορεί να προτείνει ένα σωματείο ως υποψηφίους για την ΕΑΠ;


Το  σωματείο προτείνει ως υποψήφια μέλη της ΕΑΠ, μέλη του που έχουν αποκτήσει το  δικαίωμα  του  εκλέγειν  και  εκλέγεσθαι, και έχουν τα ίδια προσόντα με τα υποψήφια μέλη του ΔΣ της ΕΛΑΟ -όπως αυτά περιγράφονται στο καταστατικό της ΕΛΑΟ άρθρο 11.1


Ποιος ελέγχει και βεβαιώνει τις προϋποθέσεις ενός υποψηφίου;


Το ΔΣ του σωματείου ελέγχει και βεβαιώνει εγγράφως την πληρότητα των προϋποθέσεων του/των υποψηφίου/ων που προτείνει. Επίσης και οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση µε την οποία βεβαιώνουν ότι κανένα κώλυμα δεν υφίσταται για την εν λόγω υποψηφιότητά τους, σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία και ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα την προταθείσα από το σωματείο τους υποψηφιότητα. Υποψηφιότητα που δεν πληροί τις προϋποθέσεις, επισύρει διοικητικές κυρώσεις προς τον υποψήφιο και το σωματείο που τον πρότεινε.


Πόσοι και ποιοι μπορούν να εκπροσωπήσουν ένα σωματείο στην συνεδρίαση και τις εκλογές της ΕΑΠ;


Κάθε σωματείο μπορεί να αντιπροσωπευθεί στις διαδικασίες της συνεδρίασης και των εκλογών της ΕΑΠ από έναν και μοναδικό εκπρόσωπο, υποχρεωτικά μέλος του τρέχοντος ΔΣ, που ορίζεται σε πρόσφατη συνεδρίασή του, για τον σκοπό αυτό.


Μέχρι πότε μπορεί ένα σωματείο να δηλώσει τον εκπρόσωπό του και να υποβάλλει τις υποψηφιότητες μελών του;


Η  δήλωση  ορισμού  του αντιπροσώπου , οι  υποψηφιότητες αλλά και τα σύντομα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων πρέπει  να  υποβληθούν στην γραμματεία της ΕΛΑΟ, εγγράφως από το σωματείο, το αργότερο μέχρι την  Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου  2021 και ώρα 16:00.

Η ΕΛΑΟ, μετά την λήξη των υποψηφιοτήτων θα καταρτίσει τον σχετικό πίνακα υποψηφίων για την νέα Επιτροπή Α/Π και θα κοινοποιήσει στα σωματεία τα ονόματα και τα βιογραφικά τους


Τι θα γίνει σε περίπτωση που οι επιδημιολογικές συνθήκες δεν επιτρέψουν την δια ζώσης πραγματοποίηση των συνεδριάσεων και των αρχαιρεσιών;


Όπως μας ενημερώνει η ΕΛΑΟ, αν  οι  επιδημιολογικές  συνθήκες  δεν επιτρέψουν  τη διεξαγωγή της  προγραμματισμένης συνάντησης με  την  φυσική  παρουσία  των  αντιπροσώπων, το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  ΕΛΑΟ  έχει  ζητήσει  την  άδεια  από  την  ΓΓΑ  να κάνει χρήση ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των αντιπροσώπων των σωματείων‐ μελών  της  Ομοσπονδίας.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  οι  συναντήσεις  και  οι  αρχαιρεσίες   θα  προγραμματιστούν  και  θα  διεξαχθούν  ανάλογα  με  τις  δυνατότητες  των  ψηφιακών  μέσων  που  θα  χρησιμοποιηθούν και το ωρολόγιο πρόγραμμα θα τροποποιηθεί ανάλογα. Τα σωματεία θα ενημερωθούν εγκαίρως για όποια αλλαγή προκύψει.

Δείτε αναλυτικά την επιστολή της ΕΛΑΟ , τον πίνακα των σωματείων Α/Π με δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες και τα υποδείγματα των απαραίτητων εγγράφων των υποψηφίων και των εκπροσώπων, στην ανακοίνωση της ιστοσελίδας της ΕΛΑΟ

https://elao.gr/web/all_11_02_2021.htm