Δευτέρα, Μάρτιος 08, 2021
   
Text Size

Αναζήτηση

Η Επιτροπή Αλεξιπτώτου Πλαγιάς

Η Επιτροπή Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς (ΕΑΠ) αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

 • Κλειδαράς Ηλίας (Πρόεδρος)
 • Ραπάνου Γιώτα (Γραμματέας)
 • Ιωαννίδης Ιωάννης (Μέλος)
 • Βλαχάβας Χαράλαμπος (Μέλος)

ΜέληΤα μέλη της επιτροπής είναι αιρετά και εκλέγονται από τα σωματεία -μέλη της ΕΛ.Α.Ο. με αθλητική δραστηριότητα αλεξιπτωτισμού πλαγιάς

ΘητείαΗ θητεία της Ε.Α.Π. είναι τετραετής και η τρέχουσα περίοδος ξεκίνησε την 1/1/2017

Αρμοδιότητες της  ΕΑΠ, όπως ορίζονται από το αρ 15.5 του καταστατικού της ΕΛΑΟ είναι:

 • Ο σύνδεσμος µε την αντίστοιχη επιτροπή της FAI και η ενηµέρωση των σωµατείων µελών για την διεθνή δραστηριότητα, όπως εμφανίζεται από την τρέχουσα αλληλογραφία της ΕΛ.Α.Ο.
 • Η σύνταξη, αναθεώρηση και διάδοση των αγωνιστικών, οργανωτικών ή άλλων κανονισµών που διέπουν το αεράθληµα στην Ελλάδα, µέσα πάντοτε στα πλαίσια των ισχυόντων αντίστοιχων διεθνών κανονισµών. Οι κανονισµοί αυτοί εγκρίνονται από το ∆Σ και εφόσον απαιτείται και από τον αρµόδιο για τον αθλητισμό υπουργό.
 • Η κατάρτιση, σε συνεργασία µε τα ενδιαφερόµενα σωµατεία, του ετησίου προγράµµατος πανελλήνιων και διασυλλογικών αγώνων το οποίο µετά από έγκριση του ∆.Σ. της ΕΛ.Α.Ο. περιλαµβάνεται στο επίσηµο πρόγραµµα αγώνων της Οµοσπονδίας.
 • Η παρακολούθηση της δραστηριότητας των σωµατείων - µελών της Οµοσπονδίας επί του συγκεκριµένου αεραθλήµατος, η διαπίστωση των κάθε είδους προβληµάτων που ανάγονται στη δραστηριότητα αυτή, και η αντίστοιχη ενηµέρωση - εισήγηση προς το ∆.Σ. Η καταγραφή της δραστηριότητος και συγκέντρωση της σε στατιστικούς πίνακες, καθώς επίσης και η επικύρωση των φύλλων αγώνων του αεραθλήµατος καθώς και η επικύρωση της ετήσιας απογραφής δραστηριότητας που υποβάλλεται από τα σωµατεία.
 • Ο έλεγχος της καλής χρήσης του κάθε είδους υλικού ή µέσου της Οµοσπονδίας, το οποίο παραδίδεται προς χρήση στα σωµατεία ή σε αθλητές τους.
 • Η κατάρτιση αναπτυξιακών προγραµµάτων του αεραθλήµατος.
 • Η κατάρτιση προγραµµάτων συµµετοχής σε αγώνες του εξωτερικού και των κριτηρίων επιλογής των Εθνικών Οµάδων.
 • Η κρίση των υποβαλλομένων δικαιολογητικών των αεραθλητών για απόκτηση αεραθλητικών εμβλημάτων και αναγνώριση αεραθλητικών επιδόσεων, καθώς και η τήρηση των αρχείων εµβληµάτων και επιδόσεων του αεραθλήµατος.
 • Η αντιµετώπιση κάθε άλλου προβλήµατος εξειδικευµένου επί του αεραθλήµατος.

Δείτε αναλυτικότερα

Καταστατικό ΕΛΑΟ

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπών Αεραθλημάτων

 

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com