Σάββατο, Σεπτέμβριος 30, 2023
   
Text Size

Αναζήτηση

Μη πιστοποιημένα αλεξίπτωτα

Ανακοινώσεις

Η FAI ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των μη πιστοποιημένων αλεξιπτώτων από τους αγώνες κατηγορίας 1 και συστήνει έντονα την μη χρήση των απιστοποίητων αλεξιπτώτων από τους αγώνες κατηγορίας 2. Πρόσφατα η FAI είχε ανακοινώσει και την κατάργηση της πιστοποίησης αγωνιστικών αλεξιπτώτων.

Στο ίδιο κλίμα η Ε.Α.Π. επίσης συστήνει έντονα την μη χρήση μη πιστοποιημένων αλεξιπτώτων. Παρόλαυτά λόγω της χρήσης των αλεξιπτώτων αυτών στο πρώτο σκέλος του πρωταθλήματος και λόγω του μικρού διαστήματος που απομένει μέχρι το δεύτερο σκέλος τα μη πιστοποιημένα αλεξίπτωτα θα γίνουν δεκτά στον αγώνα της Έδεσσας με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα όσα προβλέπονται από τον κανονισμό αγώνων. Μη πιστοποιημένα θεωρούνται και τα σειριακά αλεξίπτωτα που έχουν τροποποιηθεί με τρόπο που δεν προβλέπεται από την πιστοποίηση που έχουν (π.χ. τριμ ιμάντες).

Ειδικά για τον αγώνα της Έδεσσας (2ο σκέλος Πρωταθλήματος) θα ισχύσουν τα παρακάτω:

 

Οι συμμετέχοντες που πετάνε με πιστοποιημένο αλεξίπτωτο θα πρέπει να συμπληρώσουν το παρακάτω έγγραφο και να το προσκομίσουν υπογεγραμμένο στην διοργάνωση
pdf Δήλωση για πιστοποιημένα αλεξίπτωτα

Οι συμμετέχοντες που πετάνε με μη πιστοποιημένο αλεξίπτωτο θα πρέπει να συμπληρώσουν το παρακάτω έγγραφο και να το προσκομίσουν υπογεγραμμένο στην διοργάνωση. Επιπροσθέτως θα πρέπει να φροντίσουν για να προσκομίσουν τα όσα προβλέπει ο κανονισμός και αναφέρονται παρακάτω.
pdf Δήλωση για μη πιστοποιημένα αλεξίπτωτα

Ο κανονισμός αγώνων αναφέρει:
Σε περίπτωση χρήσης μη πιστοποιημένου, ή πρωτότυπου αλεξίπτωτου πλαγιάς ο πιλότος θα πρέπει κατά την στιγμή της εγγραφής του στον αγώνα να παρουσιάσει τα παρακάτω έγγραφα:

Σειριακό αριθμό για αναγνώριση

Τεστ φορτίου για το συγκεκριμένο μοντέλο και στην συγκεκριμένη διάσταση

Την γραπτή άδεια του κατασκευαστή ότι επιτρέπει στον συγκεκριμένο πιλότο να αγωνισθεί με το συγκεκριμένο αλεξίπτωτο.

Είναι ευθύνη του κάθε πιλότου να έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αφορούν την συσκευή του και να τα παρέχει στους υπεύθυνους του αγώνα. Η προσκόμιση των εγγράφων αυτών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή του αθλητή στον αγώνα.

 

΢ε πεξίπησζε ρξήζεο κε πηζηνπνηεκέλνπ, κε ραξαθηεξηζκέλνπ σο “Competition Class” απφ ηελ F.A.I. ή πξσηφηππνπ αιεμίπησηνπ πιαγηάο ν πηιφηνο ζα πξέπεη θαηά ηελ ζηηγκή ηεο εγγξαθήο ηνπ ζηνλ αγψλα λα παξνπζηάζεη ηα παξαθάησ έγγξαθα: • ΢εηξηαθφ αξηζκφ γηα αλαγλψξηζε • Σεζη θνξηίνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε • Σελ γξαπηή άδεηα ηνπ θαηαζθεπαζηή φηη επηηξέπεη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν πηιφην λα αγσληζζεί κε ην ζπγθεθξηκέλν αιεμίπησην. Δίλαη επζχλε ηνπ θάζε πηιφηνπ λα έρεη φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηελ ζπζθεπή ηνπ θαη λα ηα παξέρεη ζηνπο ππεχζπλνπο ηνπ αγψλα. Ζ πξνζθφκηζε ησλ εγγξάθσλ απηψλ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ αζιεηή ζηνλ αγψλα.

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com